Tăng giảm cỡ chữ:

Hiện nay không ít trường hợp giấy chứng nhận (sổ đỏ) của người dân có diện tích thực tế nhiều hơn trên sổ đỏ. Điều này đặc biệt phổ biến tại Điện Bàn, Quảng Nam và gây ra những khó khăn không nhỏ trong công tác sử dụng, quản lý đất đai. Dưới đây là chia sẻ về cách xử lý khi diện tích thực tế nhiều hơn sổ đỏ ở Điện Bàn của Người Hiểu Luật đối với vấn đề nêu trên.

Cách giải quyết khi diện tích thực tế nhiều hơn trên sổ đỏ tại Điện Bàn

Căn cứ pháp lý

Theo Khoản 6, Điều 135, Luật đất đai 2024 đã có quy định rõ ràng và cụ thể đối với vấn đề khi diện tích thực tế nhiều hơn trên sổ đỏ khi ranh giới thửa đất không có sự thay đổi và trường hợp ranh giới có sự thay đổi cụ thể như sau:

Trường hợp ranh giới thửa đất không thay đổi

Khi xuất hiện việc diện tích giữa số liệu đo đạc ở thực tế khác so với số liệu được ghi trên Giấy chứng nhận mà ranh giới thửa đất không có sự thay đổi so với các thửa đất lân cận từ thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không phát sinh tranh chấp với các hộ liền kề thì thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đúng với diện tích được xác định theo số liệu được đo đạc theo thực tế.

Khi có sự thay đổi về ranh giới thửa đất

Khi thực hiện đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có sự thay đổi, diện tích sau khi đo đạc nhiều hơn so với Giấy chứng nhận thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng thêm khi thửa đất không xuất hiện tranh chấp với các hộ dân lân cận.

Thủ tục thực hiện Cấp, đổi Giấy chứng nhận khi diện tích lớn hơn trên sổ đỏ

Dựa theo Điểm C, Khoản 24, Điều 1 Nghị Định 148/2020 – NĐ-CP hướng dẫn khi đo đạc mà thửa đất mà diện tích nhiều hơn trên Giấy chứng nhận thì được xem xét Cấp, đổi Giấy chứng nhận đối với phần diện tích theo số liệu đo đạc trên thực tế.

Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

Theo khoản 7 Điều 7 của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT đã có quy định rõ ràng với từng loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho từng trường hợp cấp, đổi Giấy chứng nhận cho diện tích tăng thêm như sau:

Hồ sơ khi diện tích tăng thêm do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho

Trường hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận

 • Mẫu số 10/ĐK cho việc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận với toàn bộ diện tích.
 • Bản gốc của Giấy chứng nhận.
 • Bản gốc của hợp đồng, văn bản chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho về quyền sử dụng thửa đất đó khi được công chứng, chứng thực,

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho với phần diện tích tăng thêm trước thời gian 01/7/2014 mà bên được nhận chuyển nhượng chỉ có sổ đỏ, hợp đồng chuyển nhượng mà chưa thực hiện sang tên trên sổ đỏ thì nộp bản gốc của giấy tờ đó.

Trường hợp khi thửa đất chưa có giấy chứng nhận

 • Mẫu đơn 04a/ĐK để đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho tất cả diện tích của thửa đất đó.
 • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137 luật đất đai 2024.
 • Một trong các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu tài sản theo quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

>>Lưu ý: Nếu đăng ký quyền sở hữu nhà ở hay công trình xây dựng trên đất phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng đó. Nếu trong giấy tờ quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với nhà ở, công trình đã xây dựng thì không cần phải cung cấp thêm sơ đồ.

 • Chứng từ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ về việc miễn giảm thuế, miễn giảm tài chính đất đai hay tài sản trên đất (nếu có).
 • Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế với thửa đất liền kề.
  • Văn bản hay hợp đồng thỏa thuận về vấn đề đó hoặc quyết định của Tòa án trong việc xác lập về việc hạn chế quyền sử dụng cho thửa đất liền kề.
  • Sơ đồ vị trí, kích thước của phần diện tích thửa đất mà người sử dụng diện tích đất liền kề có quyền sử dụng hạn chế.
 • Khi diện tích đất tăng thêm có Giấy chứng nhận, hợp đồng, văn bản chuyển nhượng, thừa kế, tặng về quyền sử dụng đất có công chứng, chứng thực cần phải nộp lại.
  • Nếu diện tích tăng thêm nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/7/2014 nhưng bên nhận chuyển nhượng chỉ có sổ đỏ của người chuyển nhượng mà chưa thực hiện sang tên trên sổ đỏ hay hợp đồng, giấy tờ công chứng, chứng thực thì phải nộp bản gốc của loại giấy tờ đó.

Hồ sơ khi diện tích tăng thêm chưa có Giấy chứng nhận

Trường hợp diện tích tăng thêm do thừa kế, chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 và diện tích tăng thêm đó có Giấy tờ về quyền sử dụng đất

 • Mẫu đơn 04a/ĐK cho việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho toàn bộ thửa đất đang sử dụng.
 • Bản gốc của Giấy chứng nhận với thửa đất gốc hoặc giấy tờ liên quan của thửa đất gốc nếu thửa đất gốc chưa có sổ đỏ (sổ hồng).
 • Một trong các loại giấy tờ về quyền sửu dụng đất với diện tích tăng thêm.
 • Một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản trên đất nếu đã đăng ký quyền sở hữu tài sản trên đất.
 • Nếu có đăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên thửa đất cần có sơ đồ của nhà ở, công trình xây dựng đó. Tuy nhiên, khi giấy tờ quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã bao gồm sơ đồ nhà ở, công trình thì không cần cung cấp sơ đồ.
 • Chứng từ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với thửa đất.
  • Giấy tờ liên quan tới việc miễn, giảm thuế, nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liên trên thửa đất (nếu có).
 • Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế với thửa đất liền kề.
  • Văn bản việc thỏa thuận, hợp đồng hay quyết định Tòa án cho việc xác lập về quyền sử dụng với thửa đất liền kề
  • Sơ đồ vị trí, kích thứớc thửa đất khi người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Trường hợp diện tích tăng thêm không có giấy tờ quyền sử dụng đất.

 • Mẫu đơn 04a/ĐK đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho toàn bộ diện tích thửa đất.
 • Bản gốc của Giấy chứng nhận với thửa đất gốc hay giấy tờ liên quan về quyền sử dụng với thửa đất gốc trong trường hợp thửa đất gốc chưa cấp Giấy chứng nhận.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất khi đăng ký quyền sử hữu với tài sản trên đất.
 • Nếu đăng ký quyền sở hữu nhà ở hay công trình trên đất cần có sơ đồ nhà ở hoặc công trình đó. Trường hợp giấy tờ quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ nhà ở, công trình thì không cần cung cấp sơ đồ.
 • Chứng từ có liên quan về nghĩa vụ tài chính.
  • Giấy tờ giảm, miễn về nghĩa vụ tài chính với đất đai và tài sản gắn liền trên đất (nếu có).
 • Khi đăng ký quyền sử dụng hạn chế với thửa đất liền kề.
  • Văn bản về việc thỏa thuận, hợp đồng hoặc quyết định do Tòa án với việc xác lập quyền sử dụng cho thửa đất liền kề.
  • Sơ đồ của vị trí, kích thước thửa đất khi người sử dụng thửa đất liền kề có quyền sử dụng hạn chế.

>>Đọc thêm: Hồ sơ tách thửa đất cây hàng năm tại Điện Bàn.

Trình tự, thủ tục thực hiện cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm

Việc diện tích đất tăng thêm có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng có 2 nguyên nhân đa số người dân tại Điện Bàn gặp phải là:

 • Diện tích đất tăng thêm do được nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho.
 • Diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại.

Với mỗi nguyên nhân thì trình tự, thủ tục thực hiện cũng khác nhau dưới đây là trình tự thủ tục cho từng phần diện tích tăng thêm.

Trường hợp 1: Diện tích đất tăng thêm do được nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho

Với trường hợp diện tích đất tăng thêm do việc nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho với hình thức có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng khác nhau.

Thủ tục khi đã có Giấy chứng nhận

Nhiệm vụ của người sử dụng đất

 • Thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho hay thừa kế với phần diện tích đất tăng thêm.
 • Thủ tục về cấp, đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận.
 • Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế trước thời điểm 01/0/7/2014 nhưng bên nhận quyền chuyển nhượng đất chỉ có sổ đỏ, hoặc hợp đồng chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện sang tên trên sổ đỏ thì cần thực hiện công việc sau:
  • Nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận chứ không phải cấp mới)
  • Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ chuyển hồ sơ tại nơi có đất và thực hiện niêm yết tại UBND xã, phương, thị trần đó.
  • Sau thời gian đủ 30 ngày niêm yết không phát sinh tranh chấp thì Chi đăng ký đất đai của thị xã Điện Bàn sẽ lâp hồ sơ và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận mới. Trường hợp nếu người dân không nộp Giấy chứng nhận cũ sẽ thực hiện hủy đi Giấy chứng nhận cũ trước khi thực hiện cấp mới.
 • Công việc của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
  • Thực hiện việc xác nhận đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của người dân và cấp đổi Giấy chứng nhận cho phần diện tích tăng thêm.
  • Gửi thông tin địa chính cần thiết tới cho cơ quan thuế.
  • Trình cơ quan có chuyên môn thực hiện cấp Giấy chứng nhận, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích đất mà người dân đang sử dụng.
  • Gửi Giấy chứng nhận cho người dân hoặc gửi về UBND xã để trao cho công dân nếu người nộp hồ sơ tại UBND xã.

Thủ tục xử lý khi chưa có Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ đáp ứng điều kiện cấp Giấy chứng nhận 

Trách nhiệm của người sử dụng đất là:

 • Thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đối với phần diện tích tăng thêm căn cứ theo:

Tránh nhiệm của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

 • Xác nhận nội dung vào đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận với phần diện tích tăng thêm.
 • Gửi thông tin về địa chính cho cơ quan thuế.
 • Trình bộ phận chuyên môn cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai với toàn bộ diện tích thửa đất người dân đang sử dụng.
 • Gửi lại Giấy chứng nhận tới người đề nghị cấp hoặc UBND xã nơi người dân nộp hồ sơ.

Trường hợp 2: Khi diện tích tăng thêm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và được nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho từ trước ngày 01/07/2014

Khi thửa đất gốc có Giấy chứng nhận, tuy nhiên phần diện tích tăng thêm chưa có Giấy chứng nhận.

Công việc của người sử dụng đất:

 • Thực hiện việc cấp lần đầu cho phần diện tích tăng thêm.
 • Cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận.

Công việc của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

 • Xác nhận nội dung vào đơn đền nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận.
 • Gửi thông tin địa chính cần thiết cho cơ quan thuế.
 • Trình với cơ quan chuyên môn về việc cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích mà người dân đang sử dụng.
 • Trao Giấy chứng nhận tới người dân hoặc gửi về UBND cấp xã khi người dân nộp tại xã.

Khi thửa đất mà người dân cần xử lý chưa được cấp Giấy chứng nhận thì phải có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất và đủ điều kiện theo Điều 137 Luật đất đai 2024 thì sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu với toàn bộ thửa đất đó.

Trường hợp 3: Diện tích tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cần làm các việc sau:

Cách xử lý, yêu cầu và điều kiện diện tích được cấp tại Điện Bàn, Quảng Nam

Trong quá trình sử dụng đất người dân không vi phạm pháp luật về đất đai, thửa đất không có tranh chấp thì được xem xét việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo Điều 138 Luật đất đai 2024.

>>Xem chi tiết thủ tục tại: Cấp sổ đỏ lần đầu cho đất không giấy tờ theo Luật đất đai 2024

Thời gian thực hiện cấp, đổi Giấy chứng nhận

Thời gian thực hiện việc cấp, đổi Giấy chứng nhận khi diện tích đất nhiều hơn trên sổ đỏ tại Điện Bàn được quy định cụ thể như sau:

 • Không quá 07 ngày việc  từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với các xã ở khu vực xa xôi, điều kiện khó khăn trên thị xã Điện Bàn thì thời gian không quá 17 ngày làm việc.

>>Lưu ý: Thời gian nói trên không tính khoảng thời gian hồ sơ được nộp tại xã, thời gian thực hiện các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất với thửa đất đó, không tính khoảng thời gian xem xét việc thửa đất có vi phạm pháp luật về đất đai hay thời gian trưng cầu, giám định.

Lệ phí khi cấp, đổi: Mức thu tiền lệ phí cấp, đổi sổ đỏ do UBND tỉnh Quảng Nam quy định, ở mỗi huyện có thể có sự khác nhau nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/hồ sơ/lần.

Dịch vụ xử lý khi diện tích thực tế lớn hơn trên sổ đỏ tại Điện Bàn

Vì thời gian, yêu cầu công việc và chưa nằm rõ quy định pháp luật và cách thức xử lý khi diện tích trên thực tế khác với diện tích trên sổ đó khiến cho nhiều công dân gặp không ít khó khăn, vất vả trong khi thực hiện cấp đổi sổ hồng mới. Thấu hiểu những điều đó mà đội ngũ Luật sư của Người Hiểu Luật sẽ đại diện, nhận ủy quyền của khách hàng để thực hiện các công việc, xử lý từng giai đoạn và tiến hành toàn bộ trọn gói cho việc xử lý vấn đề diện tích thực tế và trên sổ đỏ có sự khác nhau.

Với nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng và am hiểu rõ quy định của địa phương, Luật sư đất đai Điện Bàn đã và đang xử lý rất nhiều hồ sơ liên quan tới vấn đề đất đai nói chung và cấp sổ cho diện tích đất khác trên sổ đỏ nói riêng. Chúng tôi luôn cố gắng mang tới cho khách hàng những giải pháp tốt nhất, tiết kiệm chi phí và tối ưu nhất cho từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể với vấn để mà khách hàng gặp phải. Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị Luật sư uy tín tại Điện Bàn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các cách dưới đây.

 • Số điện thoại: 0389 363 716
 • Whatsapp: 0389 363 716
 • Gmail:
  • Vanphongnguoihieuluat@gmail.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/nguoihieuluat

Nội dung trên nguoihieuluat.com đã chia sẻ các vấn đề cách xử lý khi diện tích thực tế nhiều hơn sổ đỏ ở Điện Bàn, Quảng Nam. Hi vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ quy trình và giải quyết được vấn đề mà bạn đang gặp phải. Nếu cần tư vấn, hỗ trợ trực tiếp từ Luật sư Điện Bàn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0389 363 716

5/5
Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *