Tăng giảm cỡ chữ:

Vừa qua quốc hội đã thông qua Luật đất đai 2024 với nhiều chỉnh sửa, thay đổi, một nội dung được nhiều người quan tâm là viêc cấp sổ đỏ lần đầu cho đất có giấy tờ theo Luật đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Vậy điều kiện, thủ tục làm sổ đỏ lần đầu cho đất có giấy tờ tại Điện Bàn, Quảng Nam theo luật đất đai 2024 được quy định như thế nào. Cùng Người Hiểu Luật tìm hiểu qua nội dung dưới đây.

Điều kiện làm sổ đỏ lần đầu cho đất có giấy tờ theo Luật đất đai 2024

Theo như Điều 137 Luật đất đai 2024 có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất và có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp sổ đỏ.

1.Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ được lập trước thời điểm ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất và KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN sử dụng đất.

Điều kiện làm sổ đỏ lần đầu

 • Những giấy tờ về quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp của nhà nước cấp như:
  • Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
  • Chính phủ cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam.
  • Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Một trong số các giấy tờ dưới đây của cơ quan chế độ cũ cấp cho người dân như:
  • Bằng khoán điền thổ.
  • Văn tự đoạn mãi bất động sản có chứng nhận của những cơ quan trong chế độ cũ.
  • Các văn bản mua bán, tặng cho, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà tài sản đang gắn liền với đất ở được chứng nhận của cơ quan trong chế độ cũ.
  • Biên bản di chúc, giấy thỏa thuận tương phân di sản do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ công nhận.
  • Giấy phép xây dựng nhà ở, hơp thức hóa kiến trúc của các cơ quan thuộc chế độ cũ đã cấp.
  • Bản án của tòa án trong chế độ cũ khi tuyên bố có hiệu lực thi hành.
 • Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp hay người sử dụng đất có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính.
 • Các giấy tờ mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở, nay được UBND cấp xã xác nhận là thửa đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
 • Tên người sử dụng đất có trong sổ mục kê, sổ kiến điền trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
 • Một trong các giấy tờ theo hồ sơ 299 như:
  • Biên bản của hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã đã xét duyệt cho người sử dụng thửa đất đó là hơp pháp.
  • Bản tổng hợp những trường hợp sử dụng đất đúng pháp luật do UBND cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất ở cấp xã, cơ quan quản lý đất đai ở cấp huyện, cấp tỉnh lập.
  • Đơn đăng ký quyền sử dụng ruộng đất, giấy tờ có liên quan về việc chứng nhận người sử dụng đất đa đăng ký quyền sử dụng đất do UBND cấp xã, huyện, tỉnh đã cấp cho người quản lý, sử dụng thửa đất đó.
 • UBND cấp xã, huyện, tỉnh đã xác nhận các giấy tờ kê khai, đăng ký nhà cửa mà trong đó có ghi rõ diện tích đất có nhà ở.
 • Giấy tờ xác nhận việc đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ xây dựng nhà ở theo chỉ thi 282/CT- QP được ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1991 của Bộ trưởng bộ quốc phòng. Trong đó xác định định việc giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại thời điểm giao đất.
 • Dự án, danh sách, văn bản có tên người sử dụng đất được UBND cấp huyện, tỉnh hoặc cơ quan về việc di dân đi xây dựng kinh tế mới, di dân tái định cư.
 • Giấy tờ thể hiện thông tin về quyền sở hữu nhà ở hay công trình, giấy tờ có liên quan tới việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình đã được UBND cấp huyện, tỉnh, cơ quan quản lý của nhà nước về nhà ở, xây dựng công nhận, cho phép.
 • Giấy tờ chứng nhận việc tạm giao đất của UBND huyện, tỉnh.
  • Đơn đề nghị được sử dụng đất do UBND cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, công nhận trước 01/07/1980 hoặc UBND cấp tỉnh chấp nhận, phê duyệt.
 • Thông tin trên giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giao đất cho tổ chức, cơ quan sử dụng để bố trí đất cho cán bộ, công nhân xây dựng, làm nhà ở hoặc phân cho cán bộ, công nhân viên cấp dưới xây dựng nhà ở không phải do nguồn vốn nhà nước hỗ trợ.
 • Những giấy tờ khác được UBND cấp tỉnh công nhận về quyền sử dụng đất trước 15/10/1993 mà phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

2. Cá nhân, hộ gia đình được giao đất làm nhà ở hoặc kết hợp giữa làm nhà ở và sản xuất nông lâm nghiệp có giấy của do nông, lâm trường quốc doanh cấp trước 01/07/2004 thì được cấp Giấy chứng nhận lần đầu mà KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN sử dụng đất.

3. Cá nhân, hộ gia đình có một trong các loại giấy tờ dưới đây và đang sử dụng đất ổn định cũng được cấp sổ đỏ lần đầu mà KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN sử dụng đất.

 • Những giấy tờ đúng pháp luật về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.
 • Giấy tờ về việc giao nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết có gắn liền trên đất cho những hoàn cảnh khó khăn hay người có công với cách mạng.
 • Giấy tờ thể hiện việc thanh lý, hóa giá nhà ở trên đất.
 • Giấy tờ mua nhà ở của nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

4. Giấy tờ nhà nước giao đất, cho thuê đất  đúng quy định pháp luật cho hộ gia đình, cá nhân từ 15/10/1993 đến trước khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận như:

 • Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền trên đất.

Khi có một trong các Giấy chứng nhận này sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất. Nếu chưa nộp tiền sử dụng đất thì PHẢI NỘP TIỀN theo đúng quy định của pháp luật.

5. Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất và có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại các khoản 1,2,3,4 Điều 137 Luật đất đai 2024 nhưng trên các giấy tờ đó ghi tên người khác, có giấy tờ thể hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất thì được cấp sổ đỏ lần đầu cho đất có giấy tờ và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

6. Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng thửa đất theo bản án, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền như:

 • Bản án, quyết định của Tòa án.
 • Quyết định của Trọng tài thương mại Việt Nam.
 • Quyết định thi hành án của cơ quan thực hiện thi hành án.
 • Quyết định về việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi có những quyết định thi hành án, văn bản công nhận hòa giải của các cơ quan kể trên sẽ được cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo đúng quy định của pháp luật.

7. Khi được UBND cấp xã xác nhận là đất sử dụng ổn định, không có việc tranh chấp và có một bản sao thuộc một trong số các loại giấy tờ ở các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 của Điều luật này sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liên trên đất. Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật.

8. Nếu người sử dụng đất có một trong số các loại giấy tờ ở khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này nhưng lại có các  thời điểm khác nhau ở trên giấy tờ thì được chọn thời điểm thể hiện trên giấy tờ để cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

9. Đất đang sử dụng có những công trình như đình, đền, miếu, am, nhà thờ họ, hay các công trình tín ngưỡng khác. Chùa nhưng không thuộc quy định theo khoản 1 Điều 213 của bộ luật này. Đất nông nghiệp căn cứ theo khoản 4 Điều 178 của Luật này và diện tích không có tranh chấp, có giấy tờ công nhận từ UBND xã nơi có đất là đất được sử dụng chung cho cộng đồng dân cứ thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

>>Đọc thêm: Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu cho đất không giấy tờ tại Điện Bàn

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu

 • Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 04/DK).
 • Trích đo địa chính thửa đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Phiếu xin ý kiến khu dân cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất (Mẫu 05/DK).
 • Chứng minh hoặc căn cước công dân của người sử dụng đất.
 • Giấy tờ liên quan về quyền sở hữu nhà ở, tài sản được gắn liền trên đất, thời gian tạo lập tài sản (nếu có).
 • Những giấy tờ chứng minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu cho đất có giấy tờ tại Điện Bàn

Trình tự nộp hồ sơ

 • Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp
  • Nộp tại cơ quan hành chính công (bộ phận một cửa) hoặc UBND xã, phương nơi có đất.

Nộp hồ sơ tại UBND xã

  • Nếu đi nộp thay phải có giấy ủy quyền theo quy định pháp luật.
 • Bước 2: Khi tiếp nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ.
  • Hợp lệ => ghi phiếu hẹn và trả kết quả cho người nộp.
  • Không hợp lệ => ghi phiếu hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý
  • Nếu hồ sơ sai sót, chưa đảm bảo theo quy định thì trong 3 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ phải trả lời bằng văn bản hướng dẫn công dân chỉnh sửa, bổ sung.

Trình tự giải quyết của cơ quan chuyên môn

Nếu nộp hồ sơ tại xã thì UBND cấp xã có tránh nhiệm như sau:

Thông báo chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính cho thửa đất ( trường hợp đất chưa có trích đo). Nếu đã có trích đo thực hiện kiểm tra lại trích do do người sử dụng đất cung cấp (nếu có) với thửa đất chưa có bản đồ địa chính.

Kiểm tra, xác nhận về các vấn đề sau:

 • Tình hình, hiện trạng và nguồn gốc đất,
 • Đất có tranh chấp hay không.
 • Có phù hơp quy hoạch, tính hợp pháp của giấy tờ do người sử dụng đất cung cấp.
 • Có thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép xây dựng hay không.
 • Thực hiện xác nhận về sơ đồ nhà, công trình trên đất nếu như chưa có sơ đồ, bản vẽ hợp lệ.

Sau đó UBND cấp xã thực hiện niêm yết về yêu cầu cấp Giấy chứng nhận lần đầu tại trụ sở UBND xã nơi có đát trong thời hạn 15 ngày.

Nội dung niêm yết gồm có:

 • Kết quả việc kiểm tra, xác minh hồ sơ.
 • Tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng thửa đất.
 • Xem xét ý kiến nhận được về nội dung đã niêm yết.

Sau khi hoàn thành thủ tục trên thì UBND cấp xã sẽ gửi hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan hành chính công sẽ thực hiện nhiệm vụ sau:

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi hồ sơ cho UBND xã để thực hiện việc.

 • Xác minh tình trạng thửa đất.
 • Nguồn gốc và thời điểm sử dụng thửa đất đó.
 • Vấn đề tranh chấp quyền sử dụng đất có hay không.
 • Xác nhận tài sản gắn liền trên đất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương được cơ quan có thẩm quyền công nhận việc cá nhân, hộ gia đình là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện niêm yết công khai những vấn đề trên tại UBND xã và ghi nhận thông tin của người dân về nội dung đã niêm yết, sau đó gửi hồ sơ đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để tiếp tục giải quyết.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sau khi nhận hồ sơ từ UBND xã cần làm công việc sau:

 • Trích lục/ trích đo thửa đất, chỉnh lý bản đồ địa chính nếu ranh giới đất có thay đổi hoặc kiểm tra lại trích đo do người sử dụng đất cung cấp.
 • Kiểm tra về sơ đồ tài sản gắn liền trên đất.
 • Kiểm tra thực địa, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận. Xác nhận hồ sơ đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu hay không.
 • Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản có trên đất vào hồ sơ địa chính và trên cơ sở dữ liệu về đất đai.
 • Gửi thông báo tới cơ quan thuế về việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Chuyển hồ sơ tới phòng tài nguyên môi trương xem xét, kiểm tra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp Giấy chứng nhận.

Nhiệm vụ của phòng tài nguyên môi trường

Thực hiện kiểm tra hồ sơ đã hợp lệ chưa và trình báo tới cơ quan có thẩm quyền thực hiệc cấp Giấy chứng nhận lần đầu sau đó chuyển kết quả cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Trả kết quả

Người sử dụng đất nhận giấy chứng nhận tại cơ quan hành chính công hoặc UBND xã nếu thực hiện nộp hồ sơ tại UNND xã và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Trong quá trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu mà công dân cảm thấy vấn đề chưa được giải quyết đúng pháp luật hay có khó khăn cần hỗ trợ hãy liên hệ ngay với  Luật sư đất đai Điện Bàn qua cách thức dưới đây.

 • Hotline: 0389 363 716
 • Gmail:
  • vanphongnguoihieuluat@gmail.com

Thời gian cấp Giấy chứng nhận

Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định cụ thể về thời gian như sau:

 • Tối đa không quá 30 ngày từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Vùng xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì thời gian không quá 40 ngày.

>>Lưu ý: Thời gian kể trên không tính các ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định pháp luật. Thời gian nộp hồ sơ tại xã, phường. Thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thời gian xem xét khi đất có vi phạm hay cần trưng cầu, giám định.

Xác định diện tích các loại đất khác khi làm sổ đỏ lần đầu cho đất có giấy tờ

Đất ở và đất phi nông nghiệp

Căn cứ theo Điều 141 Luật đất đai 2024 việc xác định diện tích đất ở cho đất có giấy tờ được xác nhận như sau.

1.Thửa đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và thửa đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất với diện tích như sau:

Xác nhận diện tích đất ở

 • Diện tích bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương mà trên giấy tờ đã ghi ro diện tích đất ở thì xác định theo giấy tờ đó.
  • Nếu diện tích nhỏ hơn hạn mức công nhận hoặc không ghi rõ diện tích thì được xác định bằng với hạn mức công nhận đất ở của địa phương.
 • Diện tích nhỏ hơn hạn mức công nhận thì được công nhận toàn bộ diện tích đó là đất ở.

2.  Thửa đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật đất đai 2024 có hiệu lựa thi hành thì diện tích đát ở được xác định theo đúng giấy tờ về quyền sử dụng đất.

3. Phần diện tích còn lại sau khi xác nhận diện tích đất ở theo điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 141 Luật đất đai 2024 được thực hiện như sau.

 • Nếu đã xây nhà ở, công trình phục vụ đời sống thì được xác định là đất ở nhưng phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Diện tích đất vượt quá sử dụng cho sản xuất, thương mại, phi nông nghiệp thì được công nhận là đất phi nông nghiệp, dịch vụ, thương mại theo diện tích đã xây và công nhận đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng là ổn định và lâu dài.
 • Nếu đất đang sử dụng là nông nghiệp thì công nhận là đất nông nghiệp.
  • Trường hợp người sử dụng đất muốn công nhân là đất phi nông nghiệp thì phải phù hợp với quy định sử dụng đất của huyện hoặc quy hoạch về đô thị, nông thôn thì được công nhận theo mục đích đó nhưng phải nộp tiền sử dụng đất.

Nhóm đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp sẽ được công nhận theo quy định về hạn mức diện tích đất nông nghiệp do UBND cấp tỉnh và hình thức là giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp diện tích đất muốn công nhận nằm ngoài hạn mức thì được nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất.

Chi phí có thể phải nộp khi làm sổ đỏ lần đầu

 • Tiền sử dụng đất: Khoản tiền người sử dụng đất có thể phải nộp khi làm sổ đỏ lần đầu nếu thuộc các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất. Tùy thuộc trường hợp khác nhau sẽ có cách tính khác nhau.
 • Lệ phí trước bạ: Được tính bằng 0,5% giá trị thửa đất theo giá đất thị trường hiện nay.
 • Các loại lệ phí khác như:
  • Lệ phí Cấp giấy chứng nhận.
  • Lệ phí đo đạc, trích đo địa chính.
  • Lệ phí cho việc thẩm định hồ sơ.

Đối với các mức lệ phí tại tỉnh Quảng Nam sẽ được tính theo Quyết định 26/2022/QĐ-UBND được ban hành ngày 12/9/2022. Các tỉnh thành khác sẽ có quy định riêng của từng địa phương cụ thể.

Nội dung trên Người Hiểu Luật đã chia sẻ về điều kiện, thủ tục làm sổ đỏ lần đầu cho đất có giấy tờ tại Điện Bàn, Quảng Nam. Nếu bạn có vấn đề cần hỗ trợ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

=========================

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0389 363 716
Email: vanphongnguoihieuluat@gmail.com
Website: nguoihieuluat.com
Fanpage: https://www.facebook.com/nguoihieuluat
https://www.facebook.com/vanphongluatsudienbanquangnam
https://www.facebook.com/luatsuhoianquangnam
https://www.facebook.com/luatsuthangbinh
https://www.facebook.com/luatsutamky

5/5
Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *